Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis:
• Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Nadisign.
• Duurovereenkomst: de Overeenkomst waarbij Partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van hosting, domeinnaamregistratie en websiteonderhoud.
• Nadisign: de eenmanszaak van Nadia van Ingen h.o.d.n. Nadisign, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72325534.
• Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die aan Nadisign Opdracht geeft tot het verlenen van Diensten of hiervoor een Offerte heeft ontvangen.
• Overeenkomst: iedere tussen Nadisign en Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomst, waarmee Nadisign zich jegens Opdrachtgever heeft verbonden tot, niet limitatief bedoeld, een of meer van de volgende prestaties: i) het realiseren of redigeren van een Werk; ii) hosting en/of domeinnaamregistratie; iii) websiteonderhoud; iv) aanverwante dienstverlening, zoals adviesverlening.
• Partij(en): Nadisign en Opdrachtgever gezamenlijk en ieder afzonderlijk.
• Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
• Werk: een in het kader van de Overeenkomst door of namens Nadisign te vervaardigen of te redigeren werk, zoals een website, mobiele applicatie, tekst, animatie, video- of fotoproductie, brochure, nieuwsbrief, huisstijl, logo en/of andere offline en online communicatie-uitingen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nadisign en iedere tot stand gekomen Overeenkomsten.
2.2 Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4 Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze Algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden om een vervangende regeling te treffen voor het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.5 Nadisign is gerechtigd de inhoud van deze Algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Nadisign tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden Partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde Algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de Algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Nadisign genoemde datum de tussen Partijen gemaakte afspraken.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomsten
3.1 Iedere offerte van Nadisign is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van 14 dagen vanaf de dag van aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Na het verstrijken van deze termijn is de offerte komen te vervallen en kan hierop door de potentiële Opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan.
3.2 Offertes worden gebaseerd op door de potentiële Opdrachtgever verstrekte gegevens.
3.3 Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Nadisign niet.
3.4 De offerte gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene voorwaarden.
3.5 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door Nadisign, op welke wijze dan ook, aan Opdrachtgever is overhandigd of indien Opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, dan wel toelaat dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen. Nadisign is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd, als ook nadat een offerte is geaccepteerd.
3.7 De particuliere Opdrachtgever (consument) heeft het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen op te zeggen binnen 14 (veertien) dagen na de dag waarop de Overeenkomst werd gesloten. Om het opzeggingsrecht uit te oefenen dient de particuliere Opdrachtgever Nadisign in een ondubbelzinnige verklaring te informeren (via post of per e-mail) over zijn beslissing om de Overeenkomst op te zeggen. Indien de particuliere Opdrachtgever van deze optie gebruikmaakt, zal Nadisign alle betalingen die zij van de particuliere Opdrachtgever heeft ontvangen zonder onnodig uitstel terugbetalen. Indien de particuliere Opdrachtgever Nadisign heeft verzocht om te starten met de uitvoering van de werkzaamheden tijdens deze periode, zal de particuliere Opdrachtgever Nadisign een vergoeding betalen die evenredig is met de uitgevoerde werkzaamheden.
3.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Nadisign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.9 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of uit te breiden, zullen Partijen in onderling overleg de Overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële ) consequenties van deze wijziging worden tussen Partijen vastgelegd.
3.10 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Nadisign opgegeven termijnen waarbinnen zij haar werkzaamheden zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
3.11 Nadisign is bij de uitvoering van de Overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd
3.12 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald wordt een Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is gehouden om steeds alle informatie (waaronder documentatie, afbeeldingen etc. mede begrepen), die voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst vereist is, volledig en op de eventueel daartoe door Nadisign voorgeschreven wijze, aan Nadisign te verstrekken. Opdrachtgeer staat in voor de juistheid van alle door hem aan Nadisign versterkte informatie. Tevens wat het overige betreft dient Opdrachtgever Nadisign steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen.
4.2 Opdrachtgever dient Nadisign voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
4.3 Indien Nadisign, bijvoorbeeld ten behoeve van ontwerpwerkzaamheden, ten aanzien van het verstrekken van specificaties door Opdrachtgever, aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen.

Artikel 5. Derden
5.1 Nadisign is te allen tijde bevoegd om de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken, zoals tekstschrijvers, appbouwers, vormgevers, fotografen en drukkers.
5.2 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
5.3 Deze Algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Nadisign bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Nadisign, jegens Opdrachtgever een beroep doen op de in deze Algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
5.4 Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Nadisign nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die eventueel door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, met dien verstande dat Nadisign zich, voor zover dit redelijkerwijs van haar mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.
5.5 Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Nadisign bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Nadisign gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6. Termijnen
6.1 Nadisign spant zich in om de uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe zij zich jegens Opdrachtgever heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen dan wel dwingend anders uit de aard of strekking van de verbintenis(sen) voortvloeit, uitsluitend indicatieve, niet-fatale termijnen. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Nadisign toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 12, worden de verplichtingen van Nadisign opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 12 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
6.2 Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Nadisign toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Nadisign niet eerder in dan nadat Opdrachtgever Nadisign schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Nadisign na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
6.3 Indien Nadisign voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Nadisign gerechtigd de uitvoering op te schorten voor de duur van de vertraging.
6.4 Verzuim van Nadisign als gevolg van een aan Nadisign toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 7. Werken: uitvoering, oplevering, klachten en aanpassingen
7.1 Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt het overeengekomen Werk naar eigen technisch en creatief inzicht van de door Nadisign tewerkgestelde pers(o)n(en) uitgevoerd. Elk Werk wordt naar beste inzicht en vermogen vervaardigd, doch verbindt Nadisign zich ter zake, voor zover uit de aard of strekking van de verbintenis niet onmiskenbaar anders voortvloeit, uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
7.2 Een Werk is gebaseerd op de tussen Partijen vastgestelde specificaties. De goedkeuring van Opdrachtgever van een ontwerp of concept leidt tot het definitieve Werk. Eventueel door Opdrachtgever gewenste correcties op het definitieve ontwerp, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden tegen het daarvoor gebruikelijke door Nadisign gehanteerde tarief uitgevoerd.
7.3 Indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat Opdrachtgever aanspraak maakt op een of meerdere kosteloze correctierondes voordat sprake is van een definitief Werk, hebben deze correctierondes uitsluitend betrekking op aspecten van het Werk ten aanzien waarvan aanpassingen redelijkerwijs van Nadisign kunnen worden gevergd en zonder dat daardoor de inhoud en omvang van de Overeenkomst wordt verlaten. Van kosteloze correctierondes zijn in elk geval uitgesloten aanpassingen met betrekking tot functionaliteiten en/of vormgeving van het Werk ten aanzien waarvan redelijkerwijs verondersteld mag worden dat Partijen deze functionaliteiten en/of vormgeving bij het aangaan van de Overeenkomst niet voor ogen stonden, en welke dus door een gewijzigd inzicht van Opdrachtgever zijn ontstaan. Eventueel door Opdrachtgever gewenste optimalisaties in het Werk die buiten het bereik van de eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen correctierondes vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, voor zover correcties mogelijk zijn, tegen het daarvoor gebruikelijke door Nadisign gehanteerde tarief uitgevoerd.
7.4 Opdrachtgever dient bij de oplevering van het definitieve Werk dan wel het ontwerp/concept van het Werk, binnen zeven dagen te onderzoeken of Nadisign de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. hij correcties op het ontwerp/concept wenst, en dient Nadisign daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Werk aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. Opdrachtgever het Werk als definitief aanvaardt. Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert of niet tijdig een beroep doet op correctie van het Werk, vloeit er voor Nadisign uit een dergelijke reclame c.q. een dergelijk verzoek van Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
7.5 Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde definitieve Werk en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van Opdrachtgever en onder de daartoe gestelde voorwaarden, uitvoering gegeven aan eventueel uitdrukkelijk overeengekomen kosteloze correcties in het Werk c.q., indien zulks redelijkerwijs van Nadisign kan worden gevergd, correcties tegen het daarvoor gebruikelijke door Nadisign gehanteerde tarief.
7.6 Nadisign is onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van het opgeleverde Werk indien het opgeleverde Werk onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan herstel van het opgeleverde, maakt Opdrachtgever nimmer aanspraak.
7.7 Het Werk blijft eigendom van Nadisign, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is krachtens de Overeenkomst volledig aan zijn voldaan. Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 8. Annulering van de Overeenkomst
8.1 Het volgende lid is niet van toepassing op duurovereenkomsten.
8.2 In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever Nadisign daarvan schriftelijk in kennis te stellen en is hij gehouden aan Nadisign alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst reeds gemaakte onkosten te vergoeden, en indien zulks niet bij deze onkosten is inbegrepen, vermeerderd met het honorarium van Nadisign naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst.

Artikel 9. Wijziging van de Overeenkomst en meerwerk
9.1 Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de Overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de door Opdrachtgever verschuldigde of nog verschuldigd wordende prijs, hoger uitvallen dan verwacht, of, in geval van een vaste prijs, uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een wijziging van een vaste prijs, zal Nadisign daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
9.2 In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. Nadisign zal Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij Opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
9.3 Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en (op)levering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Nadisign gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden.
9.4 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Nadisign een verzoek van Opdrachtgever tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming daarvan in redelijkheid niet van Nadisign kan worden gevergd.
9.5 Een wijziging van de Overeenkomst vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg en wordt op verzoek van Nadisign schriftelijk vastgelegd. Ook indien de afspraken tot wijziging van de Overeenkomst tussen Partijen niet schriftelijk worden vastgelegd, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de meerprijs die daarvan het gevolg is.

Artikel 10. Duurovereenkomsten: hosting, domeinnaamregistratie en websiteonderhoud
10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een duurovereenkomst, bijvoorbeeld betreffende hosting, domeinnaamregistratie en websiteonderhoud, aangegaan voor de duur van 12 maanden.
10.2 Een duurovereenkomst wordt na het verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij de duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
10.3 Een duurovereenkomst eindigt door opzegging per e-mail of anderszins schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.
10.4 Nadisign zal nimmer het eigendom claimen van de aan Opdrachtgever toegekende domeinnaam. Het verhuizen van een domeinnaam op verzoek van Opdrachtgever kan in afwijking van het bepaalde in het vorige lid steeds geschieden, doch zonder dat Opdrachtgever aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding; een verzoek tot verhuizing van een domeinnaam geldt als opzegging van de betreffende duurovereenkomst, waarbij Opdrachtgever de prijs voor de resterende looptijd van de duurovereenkomst verschuldigd blijft. Na een verzoek van Opdrachtgever tot verhuizing van een domeinnaam, zal Nadisign de verhuistoken binnen 5 werkdagen aan Opdrachtgever verstrekken.
10.5 Indien de opzegging van een duurovereenkomst door Opdrachtgever niet tijdig geschiedt, eindigt de duurovereenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum.
10.6 Nadisign is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van een duurovereenkomst te wijzigen. Nadisign zal Opdrachtgever van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. In geval de duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken.
10.7 Aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Nadisign fungeert bij de aanvraag slechts als bemiddelaar en kan geen garantie bieden dat een aanvraag werkelijk wordt gehonoreerd.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding
11.1 Nadisign is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Nadisign ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat Opdrachtgever schriftelijk door Nadisign in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
11.2 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Nadisign gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de door hem aan Nadisign uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde betaling(en) heeft gesteld.
11.3 Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Nadisign op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
11.4 Opdrachtgever is verplicht de schade die Nadisign ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
11.5 Indien Nadisign de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op Opdrachtgever terstond opeisbaar.
11.6 In geval van hosting en domeinnaamregistratie past Nadisign, in afwijking van het bepaalde in lid 1, ter zake opschorting en ontbinding het volgende beleid toe. In geval Opdrachtgever, ondanks een daartoe strekkende ingebrekestelling, verzuimt een openstaande betaling te voldoen wat betreft hosting, domeinnaamregistratie dan wel een opgeleverde website of applicatie, is Nadisign gerechtigd de toegang voor Opdrachtgever tot de backend van de betreffende website of applicatie op te schorten. Is de openstaande betaling, ondanks een schriftelijke waarschuwing, binnen zeven dagen daarna nog steeds niet door Nadisign ontvangen, dan is Nadisign gerechtigd het inkomende en uitgaande e-mailverkeer via het betreffende domein te blokkeren. De website of applicatie kan door Nadisign offline worden gehaald indien Opdrachtgever vervolgens, ondanks opnieuw een schriftelijke waarschuwing, nog eens gedurende zeven dagen met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke blijft. Alsdan is Nadisign tevens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Nadisign is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen fouten of tekortkomingen van derden, zoals de hostingprovider, die Nadisign bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt en waarop Nadisign redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.
12.2 Voor zover de overmacht situatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan twee maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
12.3 Indien Nadisign bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
12.4 Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Prijzen en betalingen
13.1 De offerte van Nadisign vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: een vaste aanneemsom, een uurtarief, een periodiek tarief in het kader van duurovereenkomsten, en eventuele bijkomende kosten, zoals wat betreft licenties en reiskosten.
13.2 Indien en voor zover de prijs en eventuele kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk door of namens Nadisign gewerkte uren c.q. gemaakte kosten aan Opdrachtgever doorberekend.
13.3 Alle door Nadisign genoemde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, alsook kosten voor webhosting, domeinnaam etc., tenzij schriftelijk anders is vermeld.
13.4 Facturatie van het geoffreerde bedrag geschiedt, in beginsel, in twee termijnen. Voor aanvang van de werkzaamheden ontvangt Opdrachtgever een aanbetalingsfactuur van ten minste 50% van het geoffreerde bedrag. Na afronding van de werkzaamheden wordt het restant bedrag gefactureerd. Nadisign is niet gehouden met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen voordat de aanbetaling is voldaan.
13.5 Nadisign behoudt zich het recht voor om tussentijdse of deelfacturen aan Opdrachtgever uit te brengen.
13.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de prijs van duurovereenkomsten jaarlijks vooraf of aan het begin van de betreffende looptijd gefactureerd.
13.7 Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens door Nadisign op de factuur voorgeschreven wijze.
13.8 Nadisign is gerechtigd de aan Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
13.9 Opdrachtgever heeft, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, geen recht op enige aftrek, korting of verrekening van kosten op/met facturen van Nadisign.
13.10 Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
13.11 Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van Opdrachtgever van rechtswege in. Bij een particuliere Opdrachtgever (consument) geeft Nadisign bij aanmaning een termijn van vijftien (15) dagen om alsnog te voldoen aan de betaling, blijft betaling opnieuw uit, dan is de particuliere Opdrachtgever in verzuim. Vanaf de dag dat het verzuim van Opdrachtgever intreedt, is Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
13.12 Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief opgesteld door de Orde van advocaten. Wanneer Nadisign evenwel aantoont dat deze ter inning van haar vorderingen hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking.
13.13 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13.14 In geval van een gezamenlijk aan Nadisign verstrekte Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen van Nadisign en voor de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van een inspanningsverplichting van Nadisign jegens Opdrachtgever. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven met betrekking tot het resultaat.
14.2 Nadisign is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van Opdrachtgever.
14.3 Nadisign is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendom)rechten van Opdrachtgever door derden.
14.4 Nadisign is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door Nadisign opgeleverde website of applicatie, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging daarvan.
14.5 Nadisign is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van Nadisign afhankelijk is. Hieronder wordt tevens verstaan technische problemen met de website, Nadisign is ‘slechts’ ontwerper en gaat niet over de techniek achter de website.
14.6 Nadisign is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
14.7 Nadisign is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door Nadisign gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Nadisign kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
14.8 Nadisign is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden, of door hen veroorzaakte schade, ongeacht of deze door Nadisign zijn geïntroduceerd. Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Nadisign kan daarbij desgewenst assistentie verlenen.
14.9 Mocht Nadisign aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft zij te allen tijde het recht deze schade te herstellen. Opdrachtgever dient Nadisign hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Nadisign ter zake vervalt.
14.10 Nadisign is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Nadisign ter zake van het betreffende geval wordt uitgekeerd.
14.11 Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Nadisign, om welke reden dan ook, niet overgaat tot uitkering ter zake van een schadeveroorzakende gebeurtenis is de aansprakelijkheid van Nadisign beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende Opdracht. In geen geval zal de totale vergoeding van schade door Nadisign meer bedragen dan € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per toerekenbare tekortkoming. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkoming geldt als één toerekenbare tekortkoming. Nadisign zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s.
14.12 Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Nadisign ten aanzien van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
14.13 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Nadisign na één jaar.
14.14 Opdrachtgever vrijwaart Nadisign voor schade veroorzaakt door foutieve, niet-gedane of te late mededelingen dan wel voor andere door Opdrachtgevers toedoen veroorzaakte schade. Deze bepaling ziet ook op schade ontstaan doordat Opdrachtgever zelf aanpassingen heeft verricht aan de website. Tegen betaling kan Nadisign de schade/fouten herstellen.
14.15 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Nadisign schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. Nadisign is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens rechten op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
14.16 Indien Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan Nadisign goederen, zoals databestanden, afbeeldingen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Nadisign in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
14.17 Opdrachtgever vrijwaart Nadisign van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Nadisign toerekenbaar is. Indien Nadisign uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Nadisign zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Nadisign, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Nadisign en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrecht
15.1 Nadisign dan wel een derde die geldt als maker van het werk, behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die haar volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door of namens Nadisign (op)geleverde werken, maar ook van verstrekte ideeën, beelden, concepten, scripts, draaiboeken, etc. blijft bij de maker rusten. Deze goederen mogen door Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nadisign of de derde-rechthebbende. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om delen van een (op)geleverd werk te gebruiken als onderdeel van een andere productie. Eveneens is het niet toegestaan om een (op)geleverd werk aan te passen dan wel te hermonteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nadisign of de derde-rechthebbende. In beginsel mag alleen Nadisign wijziging doorvoeren.
15.2 Indien en voor zolang Opdrachtgever volledig blijft voldoen aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot gebruik van het definitieve werk voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Nadisign bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan Opdrachtgever van rechten op andere goederen dan het definitieve werk, waaronder ‘het ruwe materiaal’ is niet mogelijk.
15.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
15.4 Tenzij dit redelijkerwijs niet van Opdrachtgever kan worden gevergd, is Nadisign te allen tijde gerechtigd om haar naam op het werk te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan om het werk zonder vermelding van deze naam te gebruiken.
15.5 Nadisign heeft het recht om een werk of delen daarvan openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van haar eigen promotie op bijvoorbeeld haar website en social media, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming van Opdrachtgever is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald. Onder deze bepaling valt teven ‘het ruwe materiaal’.

Artikel 16. Geheimhouding en privacy
16.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nadisign gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Nadisign zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Nadisign niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
16.3 Door Opdrachtgever aan Nadisign verstrekte persoonsgegevens zullen door Nadisign niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst tenzij Nadisign op grond van de wet of de openbare orde in het kader van de bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe bevoegde instantie te verstrekken.
16.4 Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere Partij in staat te stellen de verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen.

Artikel 17. Rechts- en forumkeuze
17.1 Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
17.3 Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Nadisign aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van januari 2024 en zijn terug te vinden op www.nadisign.nl

Instagram-color Created with Sketch.
Facebook Copy-color Created with Sketch.

Nieuwsgierig naar meer informatie of wil je op de hoogte blijven?
Volg Nadisign dan nu op social media.

@Nadisign.nl